macua
macua

โปรแกรมพิเศษ : มาเก๋า..ธรรมด้า..ธรรมดา

ในราคาพิเศษ ชมหมี ไหว้เจ้าแม่ทับทิมใหญ่ที่สุดในมาเก๊า  

กำหนดการเดินทาง...ที่เดินทางไป-กลับเฉพาะวันธรรมดา เท่านั้น

โดยสายการบิน Thai Smile

มาเก๊า..สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุด l ชมความงามโบสถ์เซนต์พอล  

จูไห่.. สาวงามหวีหนี่ l ถนนคู่รัก l เทพเจ้าหาคู่

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

13-15 มิย 59

5,995

3,500

14-16 มิย 59

5,995

3,500

15-20 มิย 59

5,995

3,500

20-22 มิย 59

5,995

3,500

21-23 มิย 59

5,995

3,500

06-08 กค 59

5,995

3,500

ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

วันแรก          สุวรรณภูมิ – มาเก๊า – หมีแพนด้า – เมืองเก่าโคโลอาน – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้ 

                                วัดเจ้าแม่กวนอิม –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – จูไห่                      

08.00          คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประตู 2 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทยสไมล์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 

10.50          ออกเดินทางสู่ มาเก๊า เที่ยวบินที่ WE 670 (อาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.55          ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเกาะโคโลอาน ชมวิหารเทพอาม่า (Statue of A-Ma and Culture Village) รูปปั้นอาม่าสลักด้วยหยกสีขาว สูง 19.99 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในมาเก๊า หน้าทางเข้า มีสิงโตคอยพิทักษ์วัด และมีบ่อน้ำกลางวัดมีรูปปั้นเต่าอยู่ตรงกลางส่วนด้านขวามี เทพเจ้า 12 นักกษัตริย์ให้ให้ไหว้บูชาตามปีเกิด ส่วนเรือนตรงกลางมีเทพเจ้าจีน สำคัญๆหลายองค์ให้นมัสการอีกด้วย นำคณะ (Macau giant panda pavilion) ตั้งอยู่ภายใน สวนสาธารณะ Seac Pai Van บริเวณเชิงเขา ในเกาะโคโลอาน ส่วนจัดแสดงแพนด้ายักษ์มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร มีรูปแบบคล้ายสวนสัตว์ขนาดเล็ก บริเวณโซนแพนด้ามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับอยู่ในป่าจริง โดยส่วนที่อยู่อาศัยของคู่แพนด้ายักษ์ Kai Kai (ไคไค) และ Xin Xin (ซินซิน) นั้นมีการออกแบบให้สะดวกสบาย และเหมาะกับนิสัยของแพนด้า เช่น พุ่มไม้ ร่มไม้ ก้อนหิน ชานพัก รวมถึงการติดตั้งหลังคาแบบโปร่งแสง เพื่อให้แพนด้ารู้สึกเหมือนได้อยู่ในบรรยากาศจริงของป่า

                                                 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง จากนั้นนำทุกท่าน แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ ต้นตำรับของเมืองมาเก๊า จากนั้นพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารโบสถ์เซนต์พอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล

 

นำท่านสู่ เซนาโด้แควร์ สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้งดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนำมาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงาม จนกว่าถึงเวลานัด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

เดินทางข้ามด่านกงเป่ยสู่ “เมืองจูไห่” ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

                        นำคณะเข้าสู่ที่พัก 365 ART  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       จูไห่ – เข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน – วัดผู่ถอ – ช้อปปิ้งกงเป่ย – จูไห่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นําท่านสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืน

นาน จากนั้นเดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

 

นำท่านสู่ช้อปปิ้งก๋งเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อ อาทิ สินค้าที่ไม่มีขายในฮ่องกง โดยมีสินค้าRecommend : Miniso เป็นสินค้าญี่ปุ่น แต่ผลิตในจีนที่ใครไปซื้อไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งราคา และคุณภาพ ตามอัธยาศัย 

 

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

                        นำคณะเข้าสู่ที่พัก 365 ART  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       จูไห่ – สาวงามหวี่หนี่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)

นําท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า “ หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  แล้วท่านใดอยากเสี่ยงโชคเพื่อหาคู่ บริเวณใกล้เคียงมีเทพเจ้าเทพยากรณ์หาคู่ให้ท่าน โดยแค่ท่านเขียนชื่อคนรักในใบเสี่ยงเซียมสีที่วัดผู่ถอ เก็บมาเพื่อผูกกับต้นไม้หาคู่ที่บนเขา หรือท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ซื้อกุญแจมาคล้องไว้ เพื่อให้คนรักของเราอยู่ด้วยกันตลอดราบรื่น (ท่านลองพิสูจน์ตำนานความรักของหวี่หนี่) ตำนานหวี่หนี่..เป็นตำนานความรักของธิดาท้องทะเลกับชายขายฟืน ที่รักกันแล้วอยู่กินกันเป็นสามี-ภรรยากัน8ปี เป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารัก และเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนบ้าน จนวันนึง ชายขายฟืนไปเจอกับพื่อนบ้านขี้อิจฉา ที่รู้ความเป็นมาของธิดาท้องทะเล เพื่อนบ้านก็เลยบอกให้ชายขายฟืน ไปถามภรรยาเรื่องไข่มุข ที่ภรรยาได้อมไว้ ว่าทำไมต้องปิดบัง !! พร้อมทั้งบอกให้ภรรยาคายไข่มุขออกมา ภรรยาก็บอกว่า หากตนคายไข่มุขออกมา ตนจะกลายเป็นหิน สามีก็ไม่เชื่อ พูดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรกัน เขายังอยากเห็นมันอยู่ดี ภรรยาเลยถามออกมาว่า หากไม่มีตนอยู่สามีจะอยู่ได้ไหม ถามในขณะที่น้ำตานองหน้า สามีพยักหน้า ด้วยความอยากเห็นไข่มุข ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของภรรยามากนัก นางจ้องหน้าสามี

นิ่ง น้ำตาไหลพราก นางมองหน้าสามีนิ่งและนานผ่านม่านน้ำตา เพื่อจดจำสามีอันเป็นที่รักของนาง แล้วนางก็ค่อยคายไข่มุขออกมา ชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นความแวววาวของไข่มุข เมื่อภรรยา
คายไข่มุขไว้บนมือ และยื่นให้สามีดู ทันใดนั่นเอง !! เขาต้องตกใจสุดขีดที่ต้องเห็นภรรยากลายเป็นหิน ไปต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ำไห้ มันสายไปเสียแล้ว เขาได้ทำร้ายภรรยาที่รักเขา และคนที่เขารักไปแล้วด้วยความไม่เชื่อใจ ไม่วางใจ สามีนั่งร้องไห้กอดภรรยาที่เป็นหินจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนั่นเอง...(นี่แหละชีวิตคู่ครับ)

 

   

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7)  

หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่สนามบิน

15.20 น.      เหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ WE 671 (อาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.05          น.       ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**